Použít zásady

Reklamační řád

V případě ztráty nebo špatného umístění zboží vám vrátíme celkovou částku objednávky (materiál plus poštovné) nebo můžeme zboží dodat znovu.

Pokud nejste spokojeni s produktem, zapečetěným a v perfektním stavu, do 24 hodin od obdržení naší zásilky, můžete nám jej vrátit v původním obalu a my vám vrátíme cenu produktů, nikoli však náklady na dopravu nebo náklady na vrácení.

Rovněž pokud balík dorazí ve špatném stavu (rozbité výrobky) z důvodu manipulace při přepravě, uveďte to prosím na dodacím listu přepravce. Také v případě, že produkt není takový, jak požaduje zákazník, Candle Art ponese náklady na vrácení a opětovné odeslání, poznamenejte to prosím do dodacího listu přepravce a jakmile jej podepíše, vraťte jej Candle Art.

Zásady ochrany osobních údajů
Aktualizace ochrany dat (GDPR)

V souladu s ustanovením evropského nařízení (EU) 2016/679 pro obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Candle Art informuje, že osobní údaje poskytnuté dobrovolně při vyplňování některého z našich formulářů (kontakt, žádost o newsletter, doporučení, vkládání inzerátů nebo jiné) budou automaticky důvěrně začleněny do databáze candleart.es.

Účelem tohoto souboru bude shromažďovat základní údaje v případě, že je nasmlouvána služba, nebo informovat uživatele o školeních, profesionálech, produktech a službách, které ho zajímají. Uživatel nebo klient tedy vyplněním našich formulářů dává souhlas se zasíláním našich informací.

Uživatel může uplatnit, pokud si to přeje, právo na přístup, zrušení, opravu a nesouhlas s osobními údaji, které jsou součástí našeho souboru. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás na e-mailové adrese comunicacion@candleart.es.

Bez předchozího výslovného písemného souhlasu je jakýkoli přenos, převod, prodej nebo pronájem a/nebo veřejná výstava celé webové stránky nebo její části zakázána. Návštěvníkům také umožňuje používat nabízená data a obsah výhradně pro jejich osobní, soukromé a neziskové účely. Použití, úpravy, reprodukce, komunikace nebo distribuce za účelem dosažení zisku na jakémkoli médiu je přísně zakázáno.

Candle Art neodpovídá za obsah, správnost a aktualizaci informací poskytovaných jinými fyzickými nebo právnickými osobami, které se objevují na webových stránkách nebo na něž je odkazováno z odkazů či jiných systémů. Osoby, které společnosti Candle Art zasílají jakékoli informace, se zavazují zajistit, že jsou pravdivé a neporušují žádná práva třetích stran nebo zákon.

Candle Art si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, upravit, rozšířit obsah, informace atd. těchto webových stránek. Záměrem společnosti Candle Art je, aby tato webová stránka fungovala co nejúčinněji a za použití všech rozumných prostředků k dosažení tohoto cíle.

Candle Art odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli možné škody, které mohou vzniknout v důsledku nedostatečné dostupnosti a/nebo kontinuity této webové stránky a všech služeb, které jsou na nich inzerovány.

Candle Art nenese odpovědnost za jakékoli rušení a služby, které mohou být poskytovány na webových stránkách třetími stranami nebo společnostmi, a odmítá jakoukoli odpovědnost za jakoukoli škodu, která může být způsobena třetím stranám neoprávněným vniknutím mimo kontrolu Candle Art.
Veškerý obsah zobrazený na webových stránkách a zejména návrhy, text, grafika, loga, ikony, tlačítka, software, obchodní názvy, názvy domén, ochranné známky, průmyslové vzory nebo jakékoli jiné znaky náchylné k průmyslovému a komerčnímu použití podléhají duševnímu a průmyslovému vlastnická práva držená Candle Art.

Používání této webové stránky znamená souhlas s podmínkami obsaženými na této stránce. Jakékoli spory týkající se této webové stránky se budou řídit výhradně zákony, které mají vliv na španělský stát, všichni uživatelé souhlasí s dodržováním a respektováním tohoto ustanovení.

26. května 2018

_______________________

V souladu se zákonem 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu vám JOAQUÍN PÉREZ ALONSO oznamuje, že je vlastníkem webu WWW.CANDLEART.ES.

V souladu s požadavky článku 10 výše uvedeného zákona vás JOAQUÍN PÉREZ ALONSO informuje o následujících podrobnostech: Vlastníkem těchto webových stránek je JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, s CIF 46990318F a sídlem C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – ŠPANĚLSKO.

Tel. 675.384.469

E-mail: comunicacion@candleart.es

Uživatel a povinnosti

Navigace, přístup a používání webové stránky udělují podmínku uživatele, kterou akceptují všechny podmínky použití zde uvedené, aniž by tím bylo dotčeno použití příslušných předpisů povinného právního souladu.

Webové stránky poskytují širokou škálu informací, služeb a dat. Uživatel přebírá odpovědnost za správné používání webových stránek. Tato odpovědnost se vztahuje na:

– Pravdivost a zákonnost informací poskytnutých uživatelem ve formulářích pro přístup k určitému obsahu nebo službám nabízeným webovými stránkami. Ponesete také odpovědnost za použití přístupových kódů, které jste získali vyplněním výše uvedených formulářů.

– Zneužití informací, služeb, údajů nebo v rozporu se zákonem, morálkou, dobrými zvyky nebo veřejným pořádkem nebo jiným způsobem může vést k poškození práv třetích osob nebo může být provoz webu kárán odpovědný za web ve formě sankce nebo vyloučení z webu.

Zásady propojení a výjimky z odpovědnosti

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) nenese odpovědnost za obsah webových stránek, ke kterým má uživatel přístup prostřednictvím odkazů umístěných na jejích webových stránkách, a prohlašuje, že za žádných okolností nebude zkoumat ani vykonávat jakoukoli kontrolu nad obsahem jiných stránek. na síti.

Nezaručuje ani technickou dostupnost, přesnost, pravdivost, platnost nebo zákonnost stránek mimo její vlastnictví, na které lze přistupovat prostřednictvím odkazů.

Společnost Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) prohlašuje, že přijala veškerá nezbytná opatření, aby zabránila škodám, které mohou být způsobeny uživatelům jejích webových stránek v důsledku procházení jejích webových stránek. V důsledku toho nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli škody, které uživatel může utrpět procházením internetu.

Modifikace

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) si vyhrazuje právo provádět jakékoli úpravy, které považuje za vhodné, bez předchozího upozornění, v obsahu svých webových stránek. A to jak s ohledem na obsah webových stránek, tak v podmínkách jejich používání nebo ve všeobecných smluvních podmínkách. Uvedené změny mohou být prováděny prostřednictvím webových stránek jakýmkoli zákonem přípustným způsobem a jsou závazné po dobu, kdy budou zveřejněny na webových stránkách, a dokud nebudou platně upraveny následnými úpravami.

Rezervace cookies

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) si vyhrazuje právo používat soubory cookie při procházení svých webových stránek uživatelem pro usnadnění personalizace a pohodlí při procházení. V souladu se zásadami ochrany údajů společnosti vás informujeme, že soubory cookie jsou spojeny s anonymním uživatelem a jeho počítačem a neposkytují jméno a příjmení uživatele.

Uživatel má možnost nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby byl informován o přijímání souborů cookie, a pokud si to přeje, může zabránit jejich instalaci na pevný disk. Pro přístup na web však není vyžadována instalace cookies.

Ochrana dat

V souladu s ustanoveními základního zákona 15/1999 o ochraně údajů jsou uživatelé webových stránek informováni, že osobní údaje shromážděné společností prostřednictvím formulářů na jejích stránkách budou vloženy do automatizovaného souboru, za který odpovídá candleart.es ( Joaquín Pérez Alonso) s cílem usnadnit, urychlit a splnit závazky přijaté mezi oběma stranami.

Stejně tak Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) informuje o možnosti uplatnění práv na přístup, zrušení, opravu a námitku písemně na adresu JOAQUÍN PÉREZ ALONSO ; C/ RIUS Y CARRIÓ 14, 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – ŠPANĚLSKO.

NIF: 46990318-F

Tel.: 675.384.469

E-mail: comunicacion@candleart.es

Dokud bude sdělen opak, rozumí se, že údaje nebyly změněny a že existuje souhlas s jejich použitím, aby bylo možné upřesnit vztah mezi stranami.

Duševní vlastnictví

Práva duševního a průmyslového vlastnictví odvozená ze všech textů, obrázků, jakož i prostředků a forem prezentace a sestavování jejich stránek náleží, sama nebo jako nabyvatel, Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), a jsou proto díla chráněná jako duševní vlastnictví španělským právním systémem, přičemž se na ně vztahují jak španělské předpisy, tak předpisy Společenství v této oblasti, jakož i mezinárodní smlouvy týkající se této záležitosti a podepsané Španělskem.

Všechna práva vyhrazena. V souladu se zákonem o duševním vlastnictví je bez výslovného souhlasu Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) výslovně zakázána reprodukce, distribuce, veřejná komunikace a použití celého obsahu nebo části obsahu jeho webových stránek.

Copyright, všechna práva vyhrazena, 2023. Logo a značka Candle Art byly zaregistrovány ve prospěch Candle Art. Jakákoli reprodukce, šíření a/nebo veřejné sdělování obsahu těchto webových stránek (fotografie, texty a svíčky) je výslovně zakázáno. Pro jakýkoli akt zveřejnění a/nebo šíření je nutné vyžádat si odpovídající povolení.

Právní jednání, platná legislativa a jurisdikce

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) si také vyhrazuje právo podat jakoukoli občanskoprávní nebo trestněprávní žalobu, kterou bude považovat za vhodnou pro nesprávné použití svých webových stránek a obsahu nebo pro porušení těchto podmínek.
Vztah mezi uživatelem a Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) se bude řídit španělským právem a bude kompetentní rozhodnout o jakémkoli sporu, který může vzniknout mezi uživatelem a Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), soudy nebo tribunály města. z HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.