Zásady ochrany osobních údajů

Aktualizace ochrany dat (GDPR)

V souladu s ustanovením evropského nařízení (EU) 2016/679 pro obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Candle Art informuje, že osobní údaje poskytnuté dobrovolně, při vyplňování některého z našich formulářů (kontakt, žádost o newsletter, doporučení, vkládání reklamy nebo jiné) budou automaticky důvěrně začleněny do databáze candleart.es.

Účelem tohoto souboru bude shromažďovat základní údaje, pokud je služba uzavřena, nebo informovat uživatele o školeních, profesionálech, produktech a službách, které ho zajímají. Uživatel nebo klient tedy vyplněním našich formulářů dává souhlas se zasíláním našich informací.

Uživatel může uplatnit, pokud si to přeje, právo na přístup, zrušení, opravu a nesouhlas s osobními údaji, které tvoří součást našeho souboru. Chcete-li tak učinit, kontaktujte nás na e-mailové adrese comunicacion@candleart.es .

Bez předchozího výslovného písemného povolení je jakýkoli přenos, převod, prodej, pronájem a/nebo veřejná výstava celé webové stránky nebo její části zakázána. Návštěvníkům také umožňuje používat nabízená data a obsah výhradně pro jejich osobní, soukromé a neziskové účely. Použití, úpravy, reprodukce, komunikace nebo distribuce za účelem dosažení zisku na jakémkoli médiu je přísně zakázáno.

Candle Art nenese odpovědnost za obsah, přesnost nebo aktualizaci informací poskytovaných jinými fyzickými nebo právnickými osobami, které se objevují na webových stránkách nebo na ně odkazují odkazy nebo jiné systémy. Osoby, které společnosti Candle Art zasílají jakékoli informace, se zavazují zajistit, že jsou pravdivé a neporušují žádná práva třetích stran nebo zákon.

Candle Art si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit, upravit nebo rozšířit obsah, informace atd. těchto webových stránek. Záměrem společnosti Candle Art je, aby tato webová stránka fungovala co nejúčinněji a za použití všech rozumných prostředků k dosažení tohoto cíle.

Candle Art odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli možné škody, které mohou vzniknout v důsledku nedostatečné dostupnosti a/nebo kontinuity těchto webových stránek a všech služeb, které jsou na nich inzerovány.

Candle Art nenese odpovědnost za jakékoli rušení nebo služby, které mohou být poskytovány na webových stránkách třetími stranami nebo společnostmi, a odmítá jakoukoli odpovědnost za jakoukoli škodu, která může být způsobena třetím stranám neoprávněným vniknutím mimo kontrolu Candle Art. Veškerý obsah zobrazený na webových stránkách, zejména návrhy, text, grafika, loga, ikony, tlačítka, software, obchodní názvy, názvy domén, ochranné známky, průmyslové vzory nebo jakékoli jiné znaky náchylné k průmyslovému a komerčnímu použití, podléhají práva duševního a průmyslového vlastnictví v držení Candle Art.

Používání této webové stránky znamená souhlas s podmínkami na nich obsaženými. Jakékoli spory týkající se této webové stránky se budou řídit výhradně zákonem, který má vliv na španělský stát, a všichni uživatelé souhlasí s dodržováním a respektováním tohoto ustanovení.

26. května 2023

——————————-

V souladu se zákonem 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu vám JOAQUÍN PÉREZ ALONSO oznamuje, že je vlastníkem webové stránky : WWW.CANDLEARTESOTERIC.COM

V souladu s požadavky článku 10 výše uvedeného zákona vás JOAQUÍN PÉREZ ALONSO informuje o následujících podrobnostech: Vlastníkem těchto webových stránek je JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, s CIF 46990318F a sídlem C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – ŠPANĚLSKO.

Tel.(+34) 675.384.469

E-mail: comunication@candleart esoteric.com

Uživatel a povinnosti

Navigace, přístup a používání webové stránky udělují podmínku uživatele, kterou akceptují všechny podmínky použití zde uvedené, aniž by tím bylo dotčeno použití příslušných předpisů nebo povinného právního souladu.

Web poskytuje širokou škálu informací, služeb a dat. Uživatel přebírá odpovědnost za správné používání webových stránek. Tato odpovědnost se vztahuje na:

– Pravdivost a zákonnost informací poskytnutých uživatelem ve formulářích pro přístup k určitému obsahu nebo službám nabízeným webovými stránkami. Ponesete také odpovědnost za použití přístupových kódů, které jste získali vyplněním výše uvedených formulářů.

– Zneužití informací, služeb nebo dat, nebo v rozporu se zákonem, morálkou, dobrými zvyky nebo veřejným pořádkem nebo jiným způsobem může vést k poškození práv třetích osob nebo může být pokáráno provozování webu osobami odpovědnými za web ve formě sankce nebo vyloučení z webu.

Modifikace

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) si vyhrazuje právo provádět jakékoli úpravy, které považuje za vhodné, bez předchozího upozornění, v obsahu svých webových stránek. Jak s ohledem na obsah webových stránek, tak i v podmínkách jejich používání nebo ve všeobecných smluvních podmínkách. Uvedené změny mohou být prováděny prostřednictvím webových stránek jakýmkoli zákonem přípustným způsobem a jsou závazné po dobu jejich zveřejnění na webových stránkách a do doby, než budou platně upraveny následnými úpravami.

Zásady propojení a výjimky z odpovědnosti

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) nenese odpovědnost za obsah webových stránek, ke kterým má uživatel přístup prostřednictvím odkazů umístěných na jejích webových stránkách, a prohlašuje, že za žádných okolností nebude zkoumat ani vykonávat jakoukoli kontrolu nad obsahem jiných stránek. na síti.

Nezaručuje ani technickou dostupnost, přesnost, pravdivost, platnost nebo zákonnost stránek mimo její vlastnictví, na které lze přistupovat prostřednictvím odkazů.

Společnost Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) prohlašuje, že přijala veškerá nezbytná opatření, aby zabránila škodám, které mohou být způsobeny uživatelům jejích webových stránek v důsledku procházení jejích webových stránek. V důsledku toho nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli škody, které uživatel může utrpět procházením internetu.

Právní kroky, platná legislativa a jurisdikce

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) si také vyhrazuje právo podat jakoukoli občanskoprávní nebo trestněprávní žalobu, kterou bude považovat za vhodnou pro nesprávné použití svých webových stránek a obsahu nebo pro porušení těchto podmínek. Vztah mezi uživatelem a Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) se bude řídit španělským právem a bude kompetentní rozhodnout o jakémkoli sporu, který může vzniknout mezi uživatelem a Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), soudy nebo tribunály město HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.

Duševní vlastnictví

Práva duševního a průmyslového vlastnictví odvozená ze všech textů a obrázků, jakož i prostředků a forem prezentace a sestavování jejich stránek, sama nebo jako nabyvatel náleží Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) a jsou proto , díla chráněná jako duševní vlastnictví španělským právním systémem, přičemž se na ně vztahují jak španělské předpisy, tak předpisy Společenství v této oblasti, jakož i mezinárodní smlouvy týkající se této záležitosti a podepsané Španělskem.

Všechna práva vyhrazena. V souladu se zákonem o duševním vlastnictví je reprodukce, distribuce, veřejná komunikace a používání celého nebo části obsahu jejích webových stránek bez výslovného souhlasu Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) výslovně zakázáno.

©Autorská práva, všechna práva vyhrazena, 2023. Logo a značka Candle Art byly zaregistrovány ve prospěch Candle Art. Jakákoli reprodukce, distribuce a/nebo veřejné sdělování obsahu těchto webových stránek (fotografie, texty a svíčky) je výslovně zakázáno. Pro jakýkoli akt zveřejnění a/nebo šíření je nutné vyžádat si odpovídající povolení.