Privacybeleid

Update gegevensbescherming (AVG)

In overeenstemming met de bepaling van de Europese Verordening (EU) 2016/679 voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), informeert Candle Art dat de persoonlijke gegevens die vrijwillig worden verstrekt bij het invullen van een van onze formulieren (contact, nieuwsbriefaanvraag, aanbeveling, advertentie-invoeging, of andere) worden automatisch en vertrouwelijk opgenomen in de candleart.es-database.

Dit bestand heeft tot doel basisgegevens te verzamelen als een dienst wordt gecontracteerd of om de gebruiker op de hoogte te houden van opleidingen, professionals, producten en diensten die van belang zijn. Daarom geeft de gebruiker of klant, door onze formulieren in te vullen, toestemming om onze informatie te ontvangen.

De gebruiker kan, indien hij of zij dit wenst, het recht uitoefenen op toegang, annulering, rectificatie en verzet tegen de persoonsgegevens die deel uitmaken van ons bestand. Neem hiervoor contact met ons op via het e-mailadres communicatie@candleart.es .

Tenzij voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven, is elke overdracht, overdracht, verkoop, verhuur en/of openbare tentoonstelling van de gehele of een deel van de website verboden. Het stelt bezoekers ook in staat om de aangeboden gegevens en inhoud uitsluitend te gebruiken voor persoonlijk, privé- en non-profitgebruik. Het gebruik, de wijziging, de reproductie, de communicatie of de distributie voor winstdoeleinden op welke drager dan ook is ten strengste verboden.

Candle Art is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid of actualisering van de informatie die door andere natuurlijke of rechtspersonen op de website wordt verstrekt of waarnaar wordt verwezen via links of andere systemen. Personen die enige informatie aan Candle Art sturen, verplichten zich ervoor te zorgen dat deze waarheidsgetrouw is en geen inbreuk maakt op rechten van derden of de wet.

Candle Art behoudt zich het recht voor om de inhoud, informatie, enz. van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of uit te breiden. Het is de bedoeling van Candle Art dat deze website zo efficiënt mogelijk werkt, waarbij alle redelijke middelen worden ingezet om dit te bereiken.

Candle Art wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebrek aan beschikbaarheid en/of continuïteit van deze website en alle diensten die erop worden geadverteerd.

Candle Art is niet verantwoordelijk voor enige storing of diensten die op de website kunnen worden geleverd door derden of bedrijven, en wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige schade die aan derden kan worden toegebracht door ongeoorloofde inbreuken buiten de controle van Candle Art. Alle inhoud die op de website wordt weergegeven, en in het bijzonder ontwerpen, tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, knoppen, software, handelsnamen, domeinnamen, handelsmerken, industriële ontwerpen of andere tekens die vatbaar zijn voor industrieel en commercieel gebruik, zijn onderworpen aan intellectuele en industriële eigendomsrechten van Candle Art.

Het gebruik van deze website impliceert aanvaarding van de voorwaarden die erop vermeld staan. Alle geschillen met betrekking tot deze website zullen exclusief worden beheerst door de wet die van toepassing is op de Spaanse staat, en alle gebruikers stemmen ermee in om deze clausule na te leven en te respecteren.

26 mei 2023

——————————-

In overeenstemming met wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert JOAQUÍN PÉREZ ALONSO u dat hij de eigenaar is van de website : WWW.CANDLEARTESOTERIC.COM

In overeenstemming met de vereisten van artikel 10 van de bovengenoemde wet, informeert JOAQUÍN PÉREZ ALONSO u over de volgende details: De eigenaar van deze website is JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, met CIF 46990318F en geregistreerd kantoor op C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – SPANJE.

Tel.(+34) 675.384.469

E-mail: comunication@candleart esoterisch.com

Gebruiker en verantwoordelijkheden

De navigatie, de toegang tot en het gebruik van de website vormen de voorwaarde van de gebruiker, waarmee hij alle hierin uiteengezette gebruiksvoorwaarden aanvaardt, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de overeenkomstige voorschriften of verplichte wettelijke naleving, indien van toepassing.

De website biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

-De waarheidsgetrouwheid en wettigheid van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt in de formulieren voor toegang tot bepaalde inhoud of diensten die door de websites worden aangeboden. U bent ook verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de toegangscodes die u hebt verkregen door het invullen van de bovengenoemde formulieren.

– Het misbruik van de informatie, diensten of gegevens, of tegen de wet, goede zeden, goede gebruiken of openbare orde, of dat op een andere manier schade kan toebrengen aan de rechten van derden of de werking van de website kan worden berispt door degenen die verantwoordelijk zijn voor de website in de vorm van een sanctie of verwijdering van de website.

Wijzigingen

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van haar website. Zowel met betrekking tot de inhoud van de website als in de gebruiksvoorwaarden ervan of in de algemene contractvoorwaarden. Deze wijzigingen kunnen via haar website worden aangebracht op elke wettelijk toegestane manier en zijn bindend zolang ze op de website worden gepubliceerd en totdat ze geldig worden gewijzigd door latere wijzigingen.

Koppelingsbeleid en vrijstellingen van aansprakelijkheid

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina’s waartoe de gebruiker toegang heeft via de links op haar website en verklaart dat zij in geen geval de inhoud van andere pagina’s zal onderzoeken of enige vorm van controle zal uitoefenen. op het netwerk.

Evenmin garandeert het de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van pagina’s buiten zijn eigendom die toegankelijk zijn via de links.

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) verklaart dat het alle nodige maatregelen heeft genomen om eventuele schade te voorkomen die kan worden toegebracht aan gebruikers van haar website als gevolg van het browsen op haar webpagina’s. Bijgevolg is het in geen geval verantwoordelijk voor eventuele schade die de gebruiker kan lijden tijdens het surfen op internet.

Juridische acties, toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) behoudt zich ook het recht voor om civielrechtelijke of strafrechtelijke stappen te ondernemen die het gepast acht wegens oneigenlijk gebruik van zijn webpagina’s en inhoud of wegens schending van deze voorwaarden. De relatie tussen de gebruiker en Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) wordt beheerst door het Spaanse recht en is bevoegd om te beslissen over elk geschil dat kan ontstaan ​​tussen de gebruiker en Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), de rechtbanken of tribunalen van de stad HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.

Intellectueel eigendom

De intellectuele en industriële eigendomsrechten die zijn afgeleid van alle teksten en afbeeldingen, evenals de middelen en vormen van presentatie en montage van de pagina’s, behoren, alleen of als rechtverkrijgende, toe aan Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) en zijn daarom , werken beschermd als intellectueel eigendom door het Spaanse rechtssysteem, waarbij zowel Spaanse als communautaire regelgeving op dit gebied, evenals internationale verdragen met betrekking tot deze kwestie en ondertekend door Spanje, op hen van toepassing zijn.

Alle rechten voorbehouden. In overeenstemming met de wet op het intellectueel eigendom is de reproductie, distributie, openbare communicatie en het gebruik van alle of een deel van de inhoud van de webpagina’s uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Candle Art (Joaquín Pérez Alonso).

©Copyright, alle rechten voorbehouden, 2023. Het logo en merk Candle Art zijn geregistreerd ten gunste van Candle Art. Elke reproductie, verspreiding en/of openbare communicatie van de inhoud van deze website (foto’s, teksten en kaarsen) is uitdrukkelijk verboden. Voor elke handeling van publicatie en/of verspreiding moet de overeenkomstige toestemming worden gevraagd.