Użyj polityki

Polityka zwrotów

W przypadku zagubienia lub zagubienia towaru, zwrócimy Ci całkowitą kwotę zamówienia (materiał plus wysyłka) lub możemy ponownie dostarczyć towar.

Jeśli nie jesteś zadowolony z produktu, zapieczętowanego iw idealnym stanie, w ciągu 24 godzin od otrzymania naszej przesyłki, możesz zwrócić go do nas w oryginalnym opakowaniu, a my zwrócimy cenę produktów, ale nie koszty wysyłki lub koszt zwrotu.

Ponadto, jeśli paczka dotrze w złym stanie (produkty zepsute) z powodu manipulacji podczas transportu, należy to zaznaczyć na dowodzie przewozowym przewoźnika. Również jeśli produkt nie będzie zgodny z życzeniem klienta, Candle Art poniesie koszty zwrotu i ponownej wysyłki, należy to zaznaczyć na liście przewozowym przewoźnika i po podpisaniu przez niego zwrócić go do Candle Art.

Polityka prywatności
Aktualizacja ochrony danych (RODO)

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Europejskiego (UE) 2016/679 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Candle Art informuje, że dane osobowe podane dobrowolnie przy wypełnianiu któregokolwiek z naszych formularzy (kontakt, prośba o newsletter, rekomendacja, reklama lub inne) zostaną automatycznie włączone do bazy danych candleart.es z zachowaniem poufności.

Ten plik będzie miał na celu gromadzenie podstawowych danych w przypadku zamówienia usługi lub informowanie użytkownika o szkoleniach, specjalistach, produktach i usługach, które go interesują. Dlatego użytkownik lub klient, wypełniając nasze formularze, wyraża zgodę na otrzymywanie naszych informacji.

Użytkownik może skorzystać, jeśli sobie tego życzy, z prawa dostępu, usunięcia, sprostowania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które stanowią część naszego pliku. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail comunicacion@candleart.es.

O ile nie udzielono uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody, jakiekolwiek przesyłanie, przekazywanie, sprzedaż lub wypożyczanie i/lub publiczne wystawianie całości lub części witryny jest zabronione. Umożliwia również odwiedzającym korzystanie z oferowanych danych i treści wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i non-profit. Wykorzystywanie, modyfikacja, reprodukcja, komunikacja lub dystrybucja w celach zarobkowych na jakimkolwiek nośniku jest surowo wzbroniona.

Candle Art nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność i aktualność informacji dostarczonych przez inne osoby fizyczne lub prawne, które pojawiają się na stronie internetowej lub do których odsyłają linki lub inne systemy. Osoby przesyłające jakiekolwiek informacje do Candle Art zobowiązują się do zapewnienia, że ​​są one zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich ani przepisów prawa.

Candle Art zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, rozszerzenia treści, informacji itp. tej strony internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Intencją Candle Art jest, aby ta strona internetowa działała tak wydajnie, jak to możliwe, przy użyciu wszelkich rozsądnych środków, aby to osiągnąć.

Candle Art nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą wyniknąć z braku dostępności i/lub ciągłości tej strony internetowej oraz wszystkich usług, które są na niej reklamowane.

Candle Art nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ingerencje i usługi, które mogą być świadczone na stronie internetowej przez osoby trzecie lub firmy i odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać wyrządzone osobom trzecim w wyniku nieautoryzowanych włamań pozostających poza kontrolą Candle Art.
Wszelkie treści prezentowane w serwisie, a w szczególności projekty, teksty, grafiki, logotypy, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, nazwy domen, znaki towarowe, wzory przemysłowe lub wszelkie inne oznaczenia nadające się do użytku przemysłowego i handlowego podlegają prawu intelektualnemu i przemysłowemu prawa majątkowe posiadane przez Candle Art.

Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację warunków zawartych na tej stronie. Wszelkie spory dotyczące tej witryny będą rozstrzygane wyłącznie przez prawo obowiązujące w państwie hiszpańskim, wszyscy użytkownicy zgadzają się przestrzegać i szanować tę klauzulę.

26 maja 2018 r

_______________________

Zgodnie z ustawą nr 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym JOAQUÍN PÉREZ ALONSO informuje, że jest właścicielem strony internetowej WWW.CANDLEART.ES.

Zgodnie z wymogami art. 10 wspomnianej ustawy, JOAQUÍN PÉREZ ALONSO informuje o następujących szczegółach: Właścicielem tej strony internetowej jest JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, z CIF 46990318F i siedzibą pod adresem C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – HISZPANIA.

Tel. 675.384.469

E-mail: comunicacion@candleart.es

Użytkownik i obowiązki

Nawigacja, dostęp i korzystanie ze strony internetowej są równoznaczne z akceptacją przez użytkownika wszystkich warunków użytkowania określonych w niniejszym dokumencie, bez uszczerbku dla zastosowania odpowiednich przepisów dotyczących obowiązkowej zgodności prawnej.

Serwis udostępnia szeroki zakres informacji, usług i danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z serwisu. Odpowiedzialność ta rozciąga się na:

– prawdziwości i legalności informacji podanych przez użytkownika w formularzach dostępu do określonych treści lub usług oferowanych przez strony internetowe. Będziesz również odpowiedzialny za wykorzystanie kodów dostępu, które uzyskałeś wypełniając wyżej wymienione formularze.

– Niewłaściwe wykorzystanie informacji, usług, danych lub sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym, lub które w jakikolwiek inny sposób może wiązać się z naruszeniem praw osób trzecich lub działania serwisu, może zostać ukarane przez tych odpowiedzialny za serwis w postaci sankcji lub wydalenia z serwisu.

Polityka linków i zwolnienia z odpowiedzialności

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem linków umieszczonych na jej stronie internetowej i oświadcza, że ​​w żadnym wypadku nie będzie sprawdzać ani sprawować jakiejkolwiek kontroli nad zawartością innych stron w sieci.

Nie gwarantuje również technicznej dostępności, dokładności, prawdziwości, ważności ani legalności stron poza swoją własnością, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy.

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) oświadcza, że ​​podjął wszelkie niezbędne środki w celu uniknięcia szkód, które mogą zostać wyrządzone użytkownikom jej witryny w wyniku przeglądania jej stron internetowych. W związku z tym w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które użytkownik może ponieść podczas przeglądania Internetu.

modyfikacje

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, które uzna za stosowne, bez uprzedniego powiadomienia, w treści swojej strony internetowej. Zarówno w odniesieniu do zawartości strony internetowej, jak iw warunkach korzystania z niej lub w ogólnych warunkach umowy. Wspomniane modyfikacje mogą być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej w dowolny prawnie dozwolony sposób i obowiązują tak długo, jak długo są publikowane na stronie internetowej oraz do czasu ich ważnej zmiany poprzez kolejne modyfikacje.

Rezerwacja plików cookie

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) zastrzega sobie prawo do używania plików cookie podczas przeglądania witryny przez użytkownika w celu ułatwienia personalizacji i wygody przeglądania. Zgodnie z polityką ochrony danych firmy informujemy, że pliki cookies są kojarzone z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem i nie zawierają imienia i nazwiska użytkownika.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby był informowany o otrzymywaniu plików cookie i mógł, jeśli sobie tego życzy, uniemożliwić ich instalację na dysku twardym. Instalacja plików cookie nie jest jednak wymagana, aby uzyskać dostęp do witryny.

Ochrona danych

Zgodnie z postanowieniami ustawy organicznej 15/1999 o ochronie danych, użytkownicy strony internetowej są informowani, że dane osobowe zebrane przez firmę za pośrednictwem formularzy na jej stronach zostaną wprowadzone do automatycznego pliku na odpowiedzialność candleart.es ( Joaquín Pérez Alonso) w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań podjętych między obiema stronami.

Podobnie Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) informuje o możliwości skorzystania z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i sprzeciwu, pisząc na adres JOAQUÍN PÉREZ ALONSO ; C/ RIUS Y CARRIÓ 14, 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – HISZPANIA.

NIF: 46990318-F

Tel.: 675.384.469

E-mail: comunicacion@candleart.es

Podanie sprzeciwu będzie rozumiane jako niezmodyfikowanie danych i zgoda na ich wykorzystanie w celu uregulowania relacji między stronami.

Własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej wynikające ze wszystkich tekstów, obrazów, a także środków i form prezentacji i montażu jej stron należą, samodzielnie lub jako cesjonariusz, do Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) i dlatego są utwory chronione jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, do których mają zastosowanie zarówno przepisy hiszpańskie, jak i wspólnotowe w tej dziedzinie, a także traktaty międzynarodowe w tej sprawie podpisane przez Hiszpanię.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z Prawem Własności Intelektualnej reprodukcja, dystrybucja, komunikacja publiczna i wykorzystanie całości lub części zawartości jej stron internetowych jest wyraźnie zabronione bez wyraźnej zgody Candle Art (Joaquín Pérez Alonso).

Prawa autorskie, wszelkie prawa zastrzeżone, 2023. Logo i marka Candle Art zostały zarejestrowane na rzecz Candle Art. Wszelkie czynności związane z powielaniem, dystrybucją i/lub publicznym udostępnianiem zawartości tej witryny (zdjęć, tekstów i świec) są wyraźnie zabronione. W przypadku wszelkich czynności związanych z publikacją i/lub rozpowszechnianiem należy wystąpić o odpowiednie zezwolenie.

Działania prawne, obowiązujące ustawodawstwo i jurysdykcja

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) zastrzega sobie również prawo do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego, które uzna za stosowne w związku z niewłaściwym korzystaniem z jej stron internetowych i treści lub naruszeniem niniejszych warunków.
Relacje między użytkownikiem a Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) podlegają prawu hiszpańskiemu i są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć między użytkownikiem a Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), sądy lub trybunały miasta HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.