Zásady ochrany osobných údajov

Aktualizácia ochrany údajov (GDPR)

V súlade s ustanovením európskeho nariadenia (EÚ) 2016/679 pre všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) Candle Art informuje, že dobrovoľne poskytnuté osobné údaje pri vyplňovaní ktoréhokoľvek z našich formulárov (kontakt, žiadosť o newsletter, odporúčanie, vkladanie inzerátu a pod.) budú automaticky začlenené do databázy candleart.es, dôverne.

Účelom tohto súboru bude zhromažďovať základné údaje, ak je služba zazmluvnená, alebo informovať používateľa o školeniach, odborníkoch, produktoch a službách, ktoré ho zaujímajú. Používateľ alebo klient teda vyplnením našich formulárov dáva súhlas na prijímanie našich informácií.

Používateľ môže, ak si to želá, uplatniť právo na prístup, zrušenie, opravu a namietanie voči osobným údajom, ktoré tvoria súčasť nášho súboru. Ak tak chcete urobiť, kontaktujte nás na e-mailovej adrese comunicacion@candleart.es .

Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu je akýkoľvek prenos, prevod, predaj, prenájom a/alebo verejná prezentácia celej webovej stránky alebo jej časti zakázaná. Návštevníkom tiež umožňuje používať ponúkané údaje a obsah výlučne na osobné, súkromné ​​a neziskové účely. Použitie, úprava, reprodukcia, komunikácia alebo distribúcia za účelom dosiahnutia zisku na akomkoľvek médiu je prísne zakázané.

Candle Art nezodpovedá za obsah, presnosť alebo aktualizáciu informácií poskytovaných inými fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sa objavujú na webovej stránke alebo na ktoré sa odkazuje z odkazov alebo iných systémov. Osoby, ktoré spoločnosti Candle Art pošlú akékoľvek informácie, sa zaväzujú zabezpečiť, aby boli pravdivé a neporušovali žiadne práva tretích osôb alebo zákon.

Spoločnosť Candle Art si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, upraviť alebo rozšíriť obsah, informácie atď. Zámerom spoločnosti Candle Art je, aby táto webová stránka fungovala čo najefektívnejšie a využívala na to všetky primerané prostriedky.

Candle Art odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek možnú škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku nedostatočnej dostupnosti a/alebo kontinuity tejto webovej stránky a všetkých služieb, ktoré sú na nej inzerované.

Candle Art nezodpovedá za žiadne rušenie alebo služby, ktoré môžu byť poskytnuté na webovej stránke tretími stranami alebo spoločnosťami, a odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá môže byť spôsobená tretím stranám neoprávneným prienikom mimo kontroly Candle Art. Všetok obsah zobrazený na webovej stránke, a to najmä dizajn, text, grafika, logá, ikony, tlačidlá, softvér, obchodné názvy, názvy domén, ochranné známky, priemyselné vzory alebo akékoľvek iné znaky, ktoré môžu byť priemyselné a komerčné využitie, podliehajú právam duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré vlastní Candle Art.

Používanie tejto webovej stránky znamená súhlas s podmienkami, ktoré sú na nej uvedené. Akékoľvek spory týkajúce sa tejto webovej stránky sa budú riadiť výlučne zákonom ovplyvňujúcim španielsky štát a všetci používatelia súhlasia s dodržiavaním a rešpektovaním tohto ustanovenia.

26. mája 2023

——————————-

V súlade so zákonom 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode vám JOAQUÍN PÉREZ ALONSO oznamuje, že je vlastníkom webovej stránky : WWW.CANDLEARTESOTERIC.COM

V súlade s požiadavkami článku 10 vyššie uvedeného zákona vás JOAQUÍN PÉREZ ALONSO informuje o nasledujúcich podrobnostiach: Vlastníkom tejto webovej stránky je JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, s CIF 46990318F so sídlom na C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – ŠPANIELSKO.

Tel.(+34) 675 384 469

E-mail: comunication@candleart esoteric.com

Používateľ a povinnosti

Navigácia, prístup a používanie webovej stránky určuje podmienku používateľa, ktorou akceptuje všetky podmienky používania uvedené v tomto dokumente bez toho, aby bola dotknutá aplikácia príslušných nariadení alebo povinného právneho dodržiavania.

Webová stránka poskytuje širokú škálu informácií, služieb a údajov. Používateľ preberá zodpovednosť za správne používanie webovej stránky. Táto zodpovednosť sa vzťahuje na:

– Pravdivosť a zákonnosť informácií poskytnutých používateľom vo formulároch na prístup k určitému obsahu alebo službám ponúkaným webovými stránkami. Budete tiež zodpovedať za použitie prístupových kódov, ktoré ste získali vyplnením vyššie uvedených formulárov.

– Zneužitie informácií, služieb alebo údajov, alebo v rozpore so zákonom, morálkou, dobrými zvykmi, verejným poriadkom, alebo iným spôsobom, ktorý môže viesť k poškodeniu práv tretích osôb alebo k prevádzke webovej stránky, môže byť zo strany zodpovedných za webovú stránku napomenuté formou sankcie alebo vylúčením z webovej stránky.

Úpravy

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek úpravy, ktoré považuje za vhodné, bez predchádzajúceho upozornenia, v obsahu svojej webovej stránky. Ako s ohľadom na obsah webovej stránky, tak aj v podmienkach jej používania alebo vo všeobecných zmluvných podmienkach. Uvedené úpravy je možné vykonať prostredníctvom jej webovej stránky akýmkoľvek spôsobom prípustným zo zákona a sú záväzné po dobu, kým budú zverejnené na webovej stránke a kým nebudú platne upravené následnými úpravami.

Pravidlá prepojenia a výnimky zo zodpovednosti

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) nezodpovedá za obsah webových stránok, ku ktorým má používateľ prístup prostredníctvom odkazov uvedených na jej webových stránkach, a vyhlasuje, že za žiadnych okolností nebude skúmať ani vykonávať žiadnu kontrolu nad obsahom iných stránok v sieti.

Nezaručuje ani technickú dostupnosť, presnosť, pravdivosť, platnosť alebo zákonnosť stránok mimo jej vlastníctva, na ktoré sa možno dostať prostredníctvom odkazov.

Spoločnosť Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) vyhlasuje, že prijala všetky potrebné opatrenia, aby zabránila akejkoľvek škode, ktorá môže byť spôsobená používateľom jej webových stránok v dôsledku prehliadania jej webových stránok. V dôsledku toho v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môže používateľ utrpieť pri prehliadaní internetu.

Právne kroky, platná legislatíva a jurisdikcia

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) si tiež vyhradzuje právo podať akúkoľvek občianskoprávnu alebo trestnoprávnu žalobu, ktorú bude považovať za vhodnú pre nesprávne používanie svojich webových stránok a obsahu alebo pre porušenie týchto podmienok. Vzťah medzi používateľom a Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) sa riadi španielskym právom a je kompetentný rozhodnúť o akomkoľvek spore, ktorý môže vzniknúť medzi používateľom a Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), súdmi alebo tribunálmi mesta HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.

Duševné vlastníctvo

Práva duševného a priemyselného vlastníctva odvodené zo všetkých textov a obrázkov, ako aj prostriedkov a foriem prezentácie a zostavovania ich stránok, patria samy osebe alebo ako nadobúdateľ Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), a preto sú dielami chránenými ako duševné vlastníctvo španielskym právnym systémom, pričom v tejto oblasti sú uplatniteľné a podpísané aj medzinárodné zmluvy Španielska, ktoré sa vzťahujú na túto oblasť.

Všetky práva vyhradené. V súlade so zákonom o duševnom vlastníctve je bez výslovného súhlasu Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) výslovne zakázané rozmnožovanie, distribúcia, verejná komunikácia a používanie celého obsahu alebo časti obsahu jeho webových stránok.

©Autorské práva, všetky práva vyhradené, 2023. Logo a značka Candle Art boli zaregistrované v prospech Candle Art. Akákoľvek reprodukcia, distribúcia a/alebo verejná komunikácia obsahu tejto webovej stránky (fotografie, texty a sviečky) je výslovne zakázaná. Pre akýkoľvek akt zverejnenia a/alebo šírenia je potrebné požiadať o príslušné povolenie.