Integritetspolicy

Uppdatering av dataskydd (GDPR)

I enlighet med bestämmelsen i den europeiska förordningen (EU) 2016/679 för den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), informerar Candle Art att de personuppgifter som lämnas frivilligt, när du fyller i något av våra formulär (kontakt, nyhetsbrevsbegäran, rekommendation, annonsinförande eller andra) kommer automatiskt att införlivas i candleart.es-databasen, konfidentiellt.

Denna fil kommer att ha till syfte att samla in grundläggande data om en tjänst kontrakteras eller för att hålla användaren informerad om utbildningar, yrkesmän, produkter och tjänster av intresse. Därför ger användaren eller klienten, genom att fylla i våra formulär, sitt samtycke till att ta emot vår information.

Användaren kan utöva, om han eller hon så önskar, rätten att få tillgång till, avbryta, korrigera och motsätta sig de personuppgifter som ingår i vår fil. För att göra det, vänligen kontakta oss på e-postadressen comunicacion@candleart.es .

Om inte uttryckligt skriftligt tillstånd i förväg har getts är all överföring, överföring, försäljning, uthyrning och/eller offentlig utställning av hela eller delar av webbplatsen förbjuden. Det tillåter också besökare att använda data och innehåll som erbjuds exklusivt för personligt, privat och ideellt bruk. Användning, modifiering, reproduktion, kommunikation eller distribution i vinstsyfte på vilket medium som helst är strängt förbjudet.

Candle Art ansvarar inte för innehållet, riktigheten eller uppdateringen av den information som tillhandahålls av andra fysiska eller juridiska personer som förekommer på webbplatsen eller som refereras till från länkar eller andra system. Personer som skickar någon information till Candle Art åtar sig att säkerställa att den är sanningsenlig och inte bryter mot tredje parts rättigheter eller lagen.

Candle Art förbehåller sig rätten att ändra, modifiera eller utöka innehållet, informationen etc. på denna webbplats när som helst och utan föregående meddelande. Det är Candle Arts avsikt att denna webbplats ska fungera så effektivt som möjligt, med alla rimliga medel för att uppnå detta.

Candle Art frånsäger sig allt ansvar för eventuell skada som kan uppstå på grund av bristen på tillgänglighet och/eller kontinuitet på denna webbplats och alla tjänster som annonseras på den.

Candle Art ansvarar inte för eventuella störningar eller tjänster som kan tillhandahållas på webbplatsen av tredje part eller företag, och avsäger sig allt ansvar för eventuell skada som kan orsakas tredje part genom obehöriga intrång utanför Candle Arts kontroll. Allt innehåll som visas på webbplatsen, och i synnerhet design, text, grafik, logotyper, ikoner, knappar, mjukvara, handelsnamn, domännamn, varumärken, industriell design eller andra tecken som är mottagliga för industriell och kommersiell användning, är föremål för immateriella och industriella rättigheter som innehas av Candle Art.

Användning av denna webbplats förutsätter godkännande av villkoren som finns på den. Eventuella tvister relaterade till denna webbplats kommer att styras exklusivt av den lag som påverkar den spanska staten, och alla användare samtycker till att följa och respektera denna klausul.

26 maj 2023

——————————-

I enlighet med lag 34/2002, av den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, informerar JOAQUÍN PÉREZ ALONSO dig att det är ägaren till webbplatsen : WWW.CANDLEARTESOTERIC.COM

I enlighet med kraven i artikel 10 i ovannämnda lag, informerar JOAQUÍN PÉREZ ALONSO dig om följande detaljer: Ägaren av denna webbplats är JOAQUÍN PÉREZ ALONSO, med CIF 46990318F och registrerat kontor på C/ RIUS Y CARRIÓ 14 bajos. 08904 HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA – SPANIEN.

Tel.(+34) 675.384.469

E-post: comunication@candleart esoteric.com

Användare och ansvar

Navigeringen, åtkomsten och användningen av webbplatsen bekräftar användarens villkor, genom vilket de accepterar alla användarvillkor som anges häri utan att det påverkar tillämpningen av motsvarande bestämmelser eller obligatorisk laglig efterlevnad i tillämpliga fall.

Webbplatsen tillhandahåller ett brett utbud av information, tjänster och data. Användaren tar ansvar för korrekt användning av webbplatsen. Detta ansvar sträcker sig till:

– Sannheten och lagligheten av informationen som tillhandahålls av användaren i formulären för åtkomst till visst innehåll eller tjänster som erbjuds av webbplatserna. Du kommer också att ansvara för hur du använder de åtkomstkoder du har erhållit genom att fylla i ovan nämnda formulär.

– Missbruk av information, tjänster eller data, eller mot lagen, moral, goda seder eller allmän ordning, eller som på annat sätt kan innebära skada på tredje parts rättigheter eller driften av webbplatsen kan tillrättavisas av de ansvariga för webbplatsen i form av en sanktion eller utvisning från webbplatsen.

Ändringar

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) förbehåller sig rätten att göra alla modifieringar som den anser lämpliga, utan föregående meddelande, av innehållet på sin webbplats. Både när det gäller innehållet på webbplatsen och i användarvillkoren för densamma eller i de allmänna avtalsvillkoren. Nämnda ändringar kan göras via dess webbplats på vilket sätt som är tillåtet enligt lag och ska vara bindande så länge de publiceras på webbplatsen och tills de är giltigt modifierade genom efterföljande ändringar.

Länkpolicy och undantag från ansvar

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) är inte ansvarig för innehållet på webbsidorna som användaren kan komma åt via länkarna på sin webbplats och förklarar att den under inga omständigheter kommer att undersöka eller utöva någon typ av kontroll över innehållet på andra sidor på nätverket.

Det garanterar inte heller den tekniska tillgängligheten, riktigheten, sanningshalten, giltigheten eller lagligheten för sidor utanför dess egendom som kan nås via länkarna.

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) förklarar att de har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika skador som kan orsakas av användare av dess webbplats till följd av att de surfar på dess webbsidor. Följaktligen ansvarar den inte i något fall för eventuell skada som användaren kan lida av att surfa på Internet.

Rättsliga åtgärder, tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) förbehåller sig också rätten att väcka civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder som den anser lämpliga för olämplig användning av dess webbsidor och innehåll eller för brott mot dessa villkor. Förhållandet mellan användaren och Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) ska styras av spansk lag och ska vara behörig att avgöra eventuella tvister som kan uppstå mellan användaren och Candle Art (Joaquín Pérez Alonso), domstolarna eller domstolarna i stad HOSPITALET DE LLOBREGAT – BARCELONA.

Immateriella rättigheter

De immateriella och industriella äganderättigheterna som härrör från alla texter och bilder, såväl som sätten och formerna för presentation och sammansättning av dess sidor, tillhör, i sig själva eller som innehavare, Candle Art (Joaquín Pérez Alonso) och är därför , verk skyddade som immateriella rättigheter av det spanska rättssystemet, med både spanska och gemenskapsbestämmelser på detta område, såväl som internationella överenskommelser som hänför sig till frågan och undertecknade av Spanien, som är tillämpliga på dem.

Alla rättigheter förbehållna. I enlighet med lagen om immateriella rättigheter är reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och användning av hela eller delar av innehållet på dess webbsidor uttryckligen förbjudet utan uttryckligt medgivande från Candle Art (Joaquín Pérez Alonso).

©Upphovsrätt, alla rättigheter reserverade, 2023. Candle Art-logotypen och varumärket har registrerats till förmån för Candle Art. Varje handling av reproduktion, distribution och/eller offentlig kommunikation av innehållet på denna webbplats (fotografier, texter och ljus) är uttryckligen förbjudet. För all publicering och/eller spridning måste motsvarande tillstånd begäras.